Home

15jún2022

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2022/2023. nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK   BEÍRATÁSA
Pilis városában

a következő időpontokban történik:
május 9.         8.00-16.00 óra között
május 10.         8.00-16.00 óra között
május 11.         8.00-16 00 óra között

 

A beíratás helye:

Pilisi Játékország Óvoda 2721 Pilis, Rákóczi út 42.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2022. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. (2011. évi CXC. tv. 8. §)

A kijelölt szerv a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78.).

A kérelmeket postai úton tudja a szülő elküldeni a kérelmező adataival és a gyermekének adataival, elérhetőségének feltűntetésével, valamint a területi védőnő vagy az óvodavezető véleményének kikérésével és megküldésével.

A kérelmeket a Pilisi Kirendeltségén (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) is leadhatják személyesen, ügyfélfogadási időben.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodaköteles gyermek külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára a következő linken érhető el az Oktatási Hivatal honlapján:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

A nyilatkozatot a szülő köteles bemutatni az óvodai intézmény részére!

A nevelési év első napja 2022. szeptember 1, utolsó napja 2023. augusztus 31.

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az alapító okiratuk szerint az óvoda nevelhet.

Pilis Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.

 

A beiratkozáshoz Pilis város honlapjáról letölthető, vagy az óvodában beszerezhető, a „JELENTKEZÉSI LAP”.

 

A gyermek beíratásához közös szülői felügyelet mellett mindkét szülő jelenléte szükséges.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

–       a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),

–       a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),

–       a gyermek TAJ kártyáját,

–       a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

–       igazolást a védőnőtől arról, hogy a gyermek a kötelező oltásait megkapta,

–       a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,

–       amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint

–       amennyiben a szülő(k) munkahelye a körzetben van, és ezért kéri az adott óvodai körzetbe tartozó óvodába a felvételt, akkor a szülő(k) munkavégzés helyére vonatkozó munkáltatói igazolását, mely tartalmazza, hogy a szülő a munkahelyén a nevelési évben vesz-e igénybe fizetés nélküli szabadságot (pl. TGYÁS, GYED, GYES stb.), ha igen akkor mettől meddig.

–       nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének bemutatása

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

A jelen Hirdetmény az óvodában, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztve, valamint Pilis város honlapján, a www.pilis.hu oldalon kerül meghirdetésre, amelyet a Képviselő-testület 90/2022. (III.24.) sz. határozatával fogadott el.

Kapcsolódó dokumentumok: